כל השירותים תחת

קורת גג אחתהצהרת הון

הצהרת הון 
הצהרת הון הינה דיווח של נישום לרשות המסים על סך הנכסים בבעלותו בניכוי סך ההתחייבויות שיש לו ב-31 בדצמבר בשנה מסוימת.
בדרך כלל נדרשים להגיש הצהרת הון רק מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, או מי שרשות המיסים חושדות בו שהעלים הכנסות.  את הצהרת ההון הנישום צריך להגיש כל מספר שנים.

מבנה הצהרת הון
כאמור הצהרת ההון בנויה כך שמצד אחד הנישום נותן דיווח מפורט על כל הנכסים הנמצאים בבעלותו ומצד שני הוא מצהיר על כל ההתחייבויות הכספיות הקיימות שלו, כאשר ההפרש בין סך הנכסים להתחייבויות הוא סך ההון עליו מצהיר מגיש הצהרת ההון.
חשוב שיהיה אצל מגיש הצהרת ההון תיעוד מפורט לגבי כל נכס הנרשם בהצהרת ההון כך למשל אם נרשם שהנישום נתן הלוואה לאדם אחר צריך להיות לנישום תיעוד של הסכם ההלוואה ותיעוד של ההעברה הכספית, על מנת שפקיד השומה יכיר בנכס זה. אותו תיעוד צריך להיות גם לגבי ההתחייבויות שרשומות בהצהרת ההון. 

חשיבות הצהרת ההון
באמצעות הצהרת ההון יכול פקיד השומה לבדוק האם דיווחיו השנתיים של הנישום על הכנסותיו סבירים ביחס לסך ההון המוצהר על ידו. כלומר אם הנישום מדווח על הכנסה נמוכה מידי שנה אולם יש גידול משמעותי בהונו, ללא הסבר הגיוני מצדו של הנישום (למשל הגידול נובע כתוצאה מירושה שקיבל), הדבר יכול להעיד על העלמת הכנסות של הנישום. 
פקיד השומה מתחשב בבדיקתו בהוצאות המחייה הממוצעות לפי מספר הנפשות הקיימות במשפחתו של הנישום. כמו כן לפקיד השומה ישנה גישה למאגרי מידע המכילים פרטים על הנישום כגון נסיעות לחו"ל, שומות מס שבח, מיסי רכישה ומכירה שהוטלו על הנישום, כספים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי וכו', כמו כן פקיד השומה נעזר בדיווחים של נישומים אחרים אשר יכולים להעיד על נכסים הקיימים ברשותו של הנישום.
כאשר הגידול בהון אינו סביר ביחס לדיווחים השנתיים של הנישום והנישום לא סיפק הסבר אשר הניח את דעתו של פקיד השומה, רשאי פקיד השומה לחייב את
הנישום בתשלום מס נוסף בהתאם לגידול בהון.

הצהרת ההון הראשונה מספקת את הבסיס לבדיקות של פקיד השומה בהצהרות ההון הבאות ועל כן יש לה חשיבות מיוחדת. מומלץ מאוד לנישום להיעזר ברואה חשבון בעת הכנת הצהרת ההון בכלל ובפרט בהכנת הצהרת הון ראשונה.