כל השירותים תחת

קורת גג אחתתכנוני מס החייבים בדיווח


רשימת תכנוני המס והדרישות בעניין דיווח מופיעות בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז 2006- ותקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 שפורסמו בנובמבר 2006.
אי דיווח על תכנון מס הנכלל ברשימה ייחשב כעבירה על פי סעיף 216(8) לפקודה.
במקרים בהם כתוצאה מביקורת של מס הכנסה, תחול תוספת מס הנובעת מתכנון מס המנוי ברשימה,  אשר נקבע לגביו בשומה הסופית כי הוא בגדר עסקה מלאכותית, הנישום יישא בקנס גירעון מיוחד בשיעור של 30% מגובה המס שנחסך וזאת בנוסף לתשלום המס שבו יחויב הנישום. 

להלן עיקרי הפעולות עליהן יש לדווח לפי תקנות מס הכנסה:

תקנה 2(1) – תשלום מאדם לקרובו בסכום כולל של 2 מיליון ש"ח לפחות בשנת המס בשל
ניהול כהגדרתו בתקנות,  אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על
התשלום אלמלא הועבר, כיוון שמתקיים אחד מאלה (להלן: "מצבי מס מופחת"): 
(א)   לקרוב הפסד הניתן לקיזוז; 
(ב)   שיעורי המס החלים על הקרוב נמוכים משיעורי המס החלים על מעביר הסכום;
(ג)   ההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס;
(ד)   ההכנסה בידי הקרוב איננה חייבת במס בישראל;
(ה)   התשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב;
תקנה 2(2) – מכירת נכס לקרוב שבה נוצר הפסד של 2 מיליון ש"ח לפחות, שקוזז כולו או
חלקו בשנת המכירה או בתוך שנתיים שלאחר תום שנת המכירה. 
תקנה 2(3)  – מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב
והמוכר מכר את הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו ונוצר לו בעקבות המכירה
הפסד בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות, הניתן לקיזוז, בין אם קוזז ההפסד ובין אם לאו.
תקנה 2(4)  – מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב
והמוכר מכר את הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו,  וכנגד הרווח שנוצר לו
בעקבות המכירה קיזז הפסד קודם שהיה לו בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות.
תקנה 2(5)  – מחילת חוב לקרוב, על ידי חבר בני אדם, בסכום של 1 מיליון ש"ח לפחות,
ובשל המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם על סכום המחילה, היות ולקרוב היו "מצבי
מס מופחת".
תקנה 2(6)  – פירעון חוב של יחיד בעל מניות מהותי בחבר בני אדם לחבר בסכום של 1
מיליון ש"ח לפחות ברבעון האחרון של שנת המס ובלבד שברבעון הראשון של שנת המס
העוקבת גדל סכום החוב של בעל המניות המהותי בחבר,  בשיעור שלא יפחת מ- 25%
מסכום החוב שנפרע על ידיו.
תקנה 2(7)  – רכישת אמצעי שליטה בחבר בני אדם, אם לרוכש הומחתה זכות של אחר
כלפי אותו חבר בני אדם וההתחייבויות של חבר בני אדם לאחר שולמה על ידי רוכש
אמצעי השליטה או על ידי מוכר אמצעי השליטה ולחבר בני האדם נוצר חוב כלפי רוכש
אמצעי השליטה, הנובע מהזכות שהומחתה בסכום העולה על הסכום ששולם על ידי מוכר
אמצעי השליטה או רוכש אמצעי השליטה, לפי העניין.
תקנה 2(8)  – רכישה אמצעי שליטה במהלך תקופה של עד שנתיים בשיעור של 50% או
יותר בחבר בני אדם שיש לו הפסד של 3 מיליון ש"ח לפחות.
תקנה 2(9)  – רכישה או החזקה של 25% לפחות מחבר בני אדם תושב מדינה שאינה
גומלת,  כששיעור המס החל במדינה שבה הוא תושב,  נמוך מ-20%,  או קבלת תקבולים
מאותו חבר בני אדם.
תקנה 2(10)  – רכישה של 25% לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני אדם תושב מדינה
שלישראל יש עמה אמנה למניעת כפל מיסים,  אם מרבית שווי נכסיו של אותו חבר בני
אדם הם נכסים בישראל,  או החזקה בחבר בני אדם כאמור או קבלת תקבולים מאותו
חבר בני אדם.
תקנה 2(11)  – תשלום מחברה משפחתית לנישום,  שנדרש על ידי החברה המשפחתית
כהוצאה בשנת המס, ויצר לנישום המייצג הפסד בסכום שלא פחת מ-500,000 ש"ח.

להלן פעולות במקרקעין, החייבות בדיווח: 

תקנה 2(12) – התקשרות עם בעלים של מקרקעין למתן שירותי בניה עליהם או למתן
שירותי מימון לבניה כאמור, כשהתמורה מחושבת לפי התמורה ממכירת המקרקעין. 
תקנה 2(13)  – התקשרות עם בעלים של מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה
לבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן (להלן – התקשרות לבניה מאורגנת).