כל השירותים תחת

קורת גג אחתקודים של סוגי ניכוי לצורך שידור טופס 856 למוקד הניכויים

01 ריבית והפרשי הצמדה, תשלומים בעד דמי השאלה, תשלומים תמורת מכירת נייר ערך זר.

02 
עמלות ביטוח.

03 
שכר סופרים, אמנים, בוחנים, מרצים, מעניקי שרותי משרד וספורטאים שאינם שכירים, דירקטורים.

06 
תשלומים בעד שירותים או נכסים/תשלומים בעד עבודות בנייה והובלה/ תשלומים בעד עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה/תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים/ תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית.

07 
תשלומים לתושב חוץ לפי סעיף 170 לפקודה כשהמס נוכה והועבר לפקיד השומה ע"י המנכה. הסכומים יירשמו במטבע ישראלי בשערים זהים לשערים לפיהם נרשמו בספרים.

08 
תשלומים לתושב חוץ לפי סעיף 170 לפקודה כשהמס נוכה והועבר לפקיד השומה ע"י הבנק. הסכומים יירשמו במטבע ישראלי בשערים זהים לשערים לפיהם נרשמו בספרים.

בסוגי ניכוי 08 או 07 יש לפרט בשורה נפרדת לגבי כל מקבל: תשלום ממנו נוכה 25% , תשלום בניכוי נמוך מ- 25% ותשלום ללא ניכוי מס.

** 
בשדה מספר תעודת הזיהוי לתושב החוץ המדווח בקוד 07 או 08 יש לציין 999999999.

11 
תשלום שלא כדין מקופת גמל.

12 
החזר תשלום למעביד מקופת גמל לפיצויים.

13 
תשלומים בעד שכירות מקרקעין שניתן לתבוע כהוצאה.

14 
תשלום מקרן השתלמות לעצמאי.

15 
תשלומים מהשתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות ופעילות נושאת פרסים.

18 
תשלום דיבידנד.